ในหลวงโปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล12นายวอเรท

广告位

ในหลวงโปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล12นาย【วอเรท】: วันที่ 16 ต.ค.64 ผ

วอเรท

ในหลวงโปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล12นายวอเรท

วันที่ 16 ต.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 12 นาย

อ่านเพิ่มเติม (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/049/T_0004.PDF)

วอเรท ในหลวงโปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล12นาย

ผู้เขียน: aphelon

แนะนำ

กลับไปด้านบน